แบบฟอร์มฝากประวัติสมัครงาน Shaiyo Triple A Group     
Email :
ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่งงาน :
ตำแหน่งงานอื่นๆ :
ระดับการศึกษาสูงสุด :
สถาบัน :

Note : กรณีไม่มีสถาบันของคุณในรายการ โปรดระบุชื่อสถาบันในช่อง อื่นๆแทน
อื่นๆ ระบุ :
สาขาวิชา :
อื่นๆ ระบุ :
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ :
Upload Resume :   คลิก + เพื่ออัพโหลด Resume & เอกสาร (ขนาดรวมไม่เกิน 8 MB)
รหัสยืนยัน :